NAMA hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững như thế nào?

"Các hoạt  động  giảm  nhẹ  khí  nhà  kính  phù  hợp  với  điều  kiện  quốc  gia”  (NAMA) đang được triển khai trong các nước đang phát triển , từ Costa Rica, Gambia đến Thái Lan. Thực hiện NAMA là góp phần vào nỗ lực toàn cầu trong việc ứng phó biến đổi khí hậu trong khi vẫn đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Other videos
Fanpage
Liên kết website